Všeobecná pravidla používání Zákaznických karet - platná pro fyzické nepodnikající osoby

Tato pravidla se týkají používání Zákaznických karet vydaných firmou:

Nábytkářský a dřevozpracující podnik spol. s r.o. se sídlem Tyršova 617, Dobruška 51801, IČO:15040569

(Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C, vložka 420 ze dne 20.05.1991

u Krajského soudu v Hradci Králové.)

 

na prodejně:

Dům nábytku a textilu, Pracovní a ochranné oděvy a pomůcky, Kostelní 395, Dobruška 51801

(dále jen poskytovatel)

 

* Zákaznická karta svého držitele k ničemu nezavazuje, je jen na držiteli, zda a kdy bude jejích

výhod využívat. Podmínky používání Zákaznické karty určuje poskytovatel ve Všeobecných

pravidlech. Při jejich změně nebo doplnění toto vždy oznámí na svých webových stránkách

www.ndpsro.webnode.cz nebo formou tištěného oznámení ve veřejných prostorách prodejny.

Změny a doplňky jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění.

* Zákaznickou kartu může získat kterákoliv fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí

s Všeobecnými pravidly.

* Zákaznická karta je přenosná, tzn. výhody plynoucí z jejího používání může využívat držitel i

jeho rodinní příslušníci.

* Zákaznická karta může být žadateli vydána pouze osobně v prodejně po seznámení se

s Všeobecnými pravidly a udělení souhlasu s nimi vyplněním Žádosti o vydání zákaznické karty a

tím i vyslovení dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatele.

* Výhody Zákaznické karty může držitel čerpat ihned po jejím vydání.

* Čerpání výhod zákaznické karty je podmíněno držením plastové (originální)karty.

* Platnost některých výhod může být poskytovatelem časově omezena.

* Ukončení platnosti a užívání zákaznických karet je plně na poskytovateli karet a poskytovatel

toto oznámí na svých webových stránkách www.ndpsro.webnode.cz nebo formou tištěného

oznámení ve veřejných prostorách prodejny. Ukončení platnosti je platné od okamžiku jejiho

zveřejnění.

* Držitel karty není oprávněn žádat náhradu nebo dosud neuplatněné výhody po ukončení

používání zákaznických karet poskytovatelem.

* Držitel karty může požádat při předložení plastového originálu karty o vydání kopií zákaznické

karty v provedení zalaminované karty tištěné na papíře pro osoby s nimiž chce zákaznický účet

sdílet. Toto může být poskytovatelem zpoplatněno (náklady na vydání kopie zákaznické karty činí

10,-kč), zpoplatnění je závislé na užívání Zákaznické karty a poskytovateli.

* Zákaník může požádat o vydání nové plastové zákaznické karty z důvodu ztráty či zničení. Toto

může být poskytovatelem zpoplatněno (náklady na vydání zákaznické karty činí 30 Kč).

Okamžikem vydání nové originál plastové karty a přiřazením k držiteli jsou všechny

zalaminované kopie předchozí zákaznické karty i původní originální plastová karta zneplatněny.

* Poskytovatel neodpovídá za neoprávněné použití zákaznické karty a výhod s tím spojených jinou

osobou než je držitel karty nebo osoba, které to umožní on sám.

* Zákaznická karta může být držiteli odebrána = zneplatněna bez nároku na náhradu, pokud je

používána v rozporu s všeobecnými pravidly.

* Reklamaci na poskytnutí výhod zákaznické karty je možné učinit pouze písemně (na poštovní

nebo e-mailovou adresu prodejny) do 30 dnů od vzniku reklamované skutečnosti. Zákazníkem

uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení vyúčtovaného zboží. V případě,

že poskytovatel po prověření uzná zákazníkovu reklamaci, bude tato skutečnost promítnuta pří

následujícím nákupu zboží či služeb.

 

* Poskytovatel je oprávněn držiteli zákaznické karty zasílat poštou, e-mailem nebo formou SMS

informace obchodního charakteru, pokud je shledá podstatnými nebo zajímavými. Zasílání

obchodních sdělení je možné kdykoliv odmítnout. Držitelům zákaznických karet, kteří odmítnou

zasílání obchodních sdělení, nebudou poskytovány výhody určené výhradně pro příjemce těchto

sdělenení.

* Nedílnou součástí Všeobecných pravidel jsou níže připojená Pravidla ochrany osobních údajů

držitelů zákaznických karet.