Pravidla ochrany osobních údajů držitelů Zákaznických karet-nepodnikatelé

Držitel svým podpisem na Registračním formuláři pro vydání Zákaznické karty výslovně uděluje poskytovateli souhlas, aby jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění zpracovával jeho osobní údaje uvedené v žádosti o vydání Zákaznické karty. Jedná se o osobní údaje v rozsahu:

Povinné údaje: jméno, příjmení, e-mail případně telefonní číslo pro zasílání obchodních sdělení

Nepovinné, ale vhodné údaje: poštovní adresa

a další osobní údaje, které zákazník vědomě a dobrovolně poskytl poskytovateli při obchodním styku, především všechny informace získané používáním Zákaznické karty. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jejich získávání, shromažďování, uchovávání a ukládání na nosiče informací chráněné proti neoprávněnému přístupu třetích osob, zpřístupňování těchto údajů zaměstnancům prodejny a vyhodnocování pro marketingové účely. Tito zaměstnanci jsou povinni dodržovat platnou legislativu.

Jméno, příjmení a případně poskytnutá adresa budou uváděny na vystaveném pokladním dokladu.

 

Všechny osobní údaje budou použity v souladu s platnou legislativou pouze za účelem vytvoření databáze zákazníků, poskytování služeb a nabídky produktů osobě, která souhlas poskytla.

 

Zpracováním osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, která je povinna dodržovat platnou legislativu a již nepodléhá dalšímu souhlasu držitele Zákaznické karty.

 

Držitel Zákaznické karty uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu používání Zákaznických karet poskytovatelem a po jeho skončení nebo po ukončení používání Zákaznické karty jejím držitelem na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů vyplývajících z ukončení používání Zákaznické karty.

 

Držitel Zákaznické karty může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat (odvolání musí být doručeno na poštovní nebo e-mailovou adresu prodejny). Tím zároveň ztratí možnost dalšího využívání Zákaznické karty a jejích výhod a jeho Zákaznická karta bude zneplatněna.